...

Conditions and more

ALGEMENE VOORWAARDEN
De onderliggende Algemene Voorwaarden schetsen het kader voor de commerciële relaties die zouden kunnen ontstaan tussen een klant en OBJECTS-YOURLIFESTYLE.COM ingevolge het plaatsen van een bestelling op de website.

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN
De e-commerce website OBJECTS-YOURLIFESTYLE.COM met BTWnr BE0461.939.041 biedt klanten de mogelijkheid om producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
‘DIENSTEN’: alle diensten die door OBJECTS-YOURLIFESTYLE.COM op haar website aangeboden worden in het algemeen, de verkoop van goederen en diensten via het internet in het bijzonder.
‘KLANT’: iedere consument die een commerciële relatie aangaat met OBJECTS-YOURLIFESTYLE door aankoop van een product of dienst via de website WWW.OBJECTS-YOURLIFESTYLE.COM. Een Klant wordt geacht gemachtigd te zijn om deze aankoop te verrichten, en geautoriseerd te zijn om een commerciële transactie af te sluiten.
‘BESTELLING’: elke bestelling die door een Klant geplaatst wordt conform de voorwaarden beschreven in artikel 4.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke Bestelling die geplaatst wordt door de Klant. Het plaatsen van een Bestelling via de webwinkel OBJECTS-YOURLIFESTYLE.COM houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door OBJECTS-YOURLIFESTYLE.COM aanvaard zijn.

ARTIKEL 2: PRIJS
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
OBJECTS-YOURLIFESTYLE.COM houdt zich het recht voor om op elk moment de verkoopsprijzen te wijzigen. Weliswaar zullen de aangekochte producten en diensten altijd gefactureerd worden aan de prijzen die vermeld staan in de email die de bestelling bevestigt. Dit zijn de prijzen die van toepassing waren op het moment van de aankoop.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

ARTIKEL 3: AANBOD
Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. De foto’s die op de website getoond worden hebben dan ook geen enkele contractuele waarde.
Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden OBJECTS-YOURLIFESTYLE.COM niet. OBJECTS-YOURLIFESTYLE.COM is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. OBJECTS-YOURLIFESTYLE.COM wijst elke verantwoordelijkheid af voor fouten die in de omschrijvingen van de producten of de diensten of in de foto’s zouden kunnen optreden. Anderzijds engageert OBJECTS-YOURLIFESTYLE.COM zich om eventuele fouten die haar schriftelijk gemeld worden in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk te herstellen.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met de klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ter allen tijde worden aangepast of ingetrokken door OBJECTS-YOURLIFESTYLE.COM.
OBJECTS-YOURLIFESTYLE.COM kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

ARTIKEL 4: ONLINE AANKOPEN
De producten en diensten worden te koop aangeboden via de website WWW.OBJECTS-YOURLIFESTYLE.COM . U kan aankopen via onze website door middel van de winkelmand. Nadat wij Uw bestelling en betaling hebben ontvangen krijgt U van ons een bevestiging per e mail. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
• via kredietkaart
• via bankkaart
• via overschrijving op rekeningnummer BE49393042348471
De producten die via deze e-commerce website kunnen worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door OBJECTS-YOURLIFESTYLE.COM
OBJECTS-YOURLIFESTYLE.COM is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.
ARTIKEL 5: LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
In onze webshop staat duidelijk een voorziene leveringstermijn vermeld. De leveringskosten worden berekend afhankelijk van Uw bestelling in Uw ‘winkelmand’.
Leveringen gebeuren tot aan de voordeur. Artikelen besteld via deze webwinkel worden enkel geleverd in België.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan OBJECTS-YOURLIFESTYLE.COM.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door OBJECTS-YOURLIFESTYLE.COM was geboden.

ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van OBJECTS-YOURLIFESTYLE.COM. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van OBJECTS-YOURLIFESTYLE.COM te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

ARTIKEL 7: HERROEPINGSRECHT
Conform de wet van 30 december 2013 inzake boek VI van het Wetboek Economisch recht “marktpraktijken en consumentenbescherming” heeft de Klant het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Dit recht geldt niet voor Producten die voor de bestelling van de Klant, speciaal geproduceerd of besteld worden en dit dan in opdracht van of door OBJECTS-YOURLIFESTYLE.COM.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant OBJECTS-YOURLIFESTYLE.COM via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan OBJECTS-YOURLIFESTYLE.COM heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan OBJECTS-YOURLIFESTYLE.COM, adres …
De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalender dagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen, komen voor rekening van de Klant. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt OBJECTS-YOURLIFESTYLE.COM zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Bepaalde artikelen zullen nooit worden teruggenomen. Dit zijn artikelen die voor de klant speciaal aangekocht zijn.
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal OBJECTS-YOURLIFESTYLE.COM alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de kost voor de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 30 kalenderdagen nadat OBJECTS-YOURLIFESTYLE.COM op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan OBJECTS-YOURLIFESTYLE.COM wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering worden niet terugbetaald.
OBJECTS-YOURLIFESTYLE.COM betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 8: GARANTIE
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met de OBJECTS-YOURLIFESTYLE.COM klantendienst waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant OBJECTS-YOURLIFESTYLE.COM zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 30 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
De garantie is niet overdraagbaar.

ARTIKEL 9 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De teksten, de database met alle gegevens die op de website gepubliceerd worden, de lay-out en het grafisch ontwerp van de webpagina’s, de verkoopscatalogus, de foto´s, de afbeeldingen en de muziek op de website van OBJECTS-MYSLIFESTYLE.COM zijn wereldwijd beschermd door auteursrechten, copyright rechten, merkrechten en alle andere vormen van intellectuele eigendomsrechten. Ze blijven daarom de exclusieve eigendom van OBJECTS-YOURLIFESTYLE.COM, van haar Leveranciers en van de partners waarmee OBJECTS-YOURLIFESTYLE.COM een akkoord afgesloten heeft. Om die reden is elke vorm van kopiëren, publicatie, namaak of elke andere vorm van gebruik, onder welke vorm ook, verboden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming. Elke inbreuk hiertegen zal juridisch vervolgt worden.
Reviews achtergelaten door klanten kunnen verder gebruikt worden zonder vermelding van eigen namen of emailadressen voor commerciële doeleinden zoals gebruik van de reviews bij printadvertenties en vermelding op andere webpagina’s van collega’s.

ARTIKEL 10: KLANTENDIENST
De klantendienst van OBJECTS-YOURLIFESTYLE.COM is bereikbaar via e-mail op info@objects-yourlifestyle.com of per post op het volgende adres : Objects Your Lifestyle, Sint Niklaas,Vossekotstraat 89, 9100 Sint-Niklaas. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

ARTIKEL 11: PRIVACY
De verantwoordelijke voor de verwerking, OBJECTS-YOURLIFESTYLE.COM respecteert de Europese wetgeving van mei 2018 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.
Wij beschermen uw privacy op de volgende manieren:
• Uw persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden: gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.
• Uw transactiegegevens worden versleuteld over internet verstuurd: Wij gebruiken uw e-mailadres slechts om uw bestelling af te ronden. Enkel na het geven van uw uitdrukkelijke toestemming worden aanbiedingen of nieuwsbrieven verstuurd.
Indien u geen berichten meer wenst te ontvangen van OBJECTS-YOURLIFESTYLE.COM kan u zich te allen tijde uitschrijven door een mailtje naar info@objects-yourlifestyle.com te sturen met uw verzoek.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan OBJECTS-YOURLIFESTYLE.COM, info@objects-yourlifestyle.com , gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@objects-yourlifestyle.com .

ARTIKEL 12: GEBRUIK VAN COOKIES
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

ARTIKEL 13: AANTASTING GELDIGHEID – NIET-VERZAKING
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door OBJECTS-YOURLIFESTYLE.COM om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

ARTIKEL 14: WIJZIGING VOORWAARDEN
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van OBJECTS-YOURLIFESTYLE.COM. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
OBJECTS-YOURLIFESTYLE.COM kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

ARTIKEL 15: BEWIJS
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTER
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Dendermonde bevoegd.

ARTIKEL 17 – ALGEMENE BEPALING
Indien door de beslissing van een rechtbank een artikel of paragraaf uit de onderliggende Algemene Voorwaarden nietig of niet-tegenstelbaar